Podmínky členství

Podmínky členství, členský příspěvek, využívání výhod plynoucích z členství ve spolku SKI TEAM Česká Třebová, z.s.

platné od 2.6.2016


1. Účel

Podmínky členství vycházejí z jednotlivých ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a platných Stanov spolku SKI TEAM Česká Třebová, z.s., se sídlem Grégrova 78, Česká Třebová, PSČ 560 02, jež je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 10739, (dále pouze "spolek"). Podmínky členství stanovují závazná pravidla a postupy pro přijímání členů, vedení seznamu členů, výši členských příspěvků, pravidla pro jejich výběr, členskou povinnost a podmínky pro čerpání výhod plynoucích z členství ve spolku.

2. Platnost

Tyto podmínky členství jsou závazné pro všechny členy spolku.

Odpovědnost za zpracování předložených návrhů změn a aktualizaci podmínek členství

má výbor spolku.

3. Schvalování

Schvalování podmínek členství a jejich změny je v pravomoci členské schůze.

4. Členství ve spolku a seznam členů

Za člena spolku se může přihlásit každá fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené

v § 5 Členství Stanov spolku.

Zájemce o členství ve spolku vyplní přihlášku a předá ji výboru spolku.

Členství vzniká projednáním a schválením ve výboru spolku v souladu s ustanovením

§ 5 členství, článek 5 a 6 Stanov spolku a zaplacením členského příspěvku.

Seznam členů spolku vede pověřený člen výboru spolku.

Seznam členů obsahuje tyto informace o každém členovi:

a) Jméno a příjmení

b) Datum narození a rodné číslo

c) Datum vzniku členství

d) Sportovní úsek, ve kterém je člen veden

e) Zařazení (závodník, trenér, rozhodčí, člen atd.)

f) Trvalá adresa

g) Telefon/mobil

h) e-mail

Seznam členů spolku je veden v elektronické a papírové podobě a je uložen v sídle spolku.

5. Členský příspěvek

Členský příspěvek je stanoven pro každého člena spolku ve výši 200,- Kč bez rozdílu na délce členství, nebo věku členů.

Pro nově přijímané členy spolku starší 15-ti let je stanoven členský příspěvek ve výši

500,- Kč, pro nově přijímané členy spolku mladší 15-ti let je stanoven členský příspěvek ve výši 300,- Kč.

Členský příspěvek členů spolku nezahrnuje členský příspěvek SLČR.

Výši členského příspěvku SLČR a pravidla pro jejich úhradu stanovuje SLČR. Dle Stanov spolku § 6 Práva a povinnosti členů, odst. 2. písm. c. u členů starších 6-ti let je členství v SLČR povinné, o výjimce může na základě písemné žádosti rozhodnout výbor spolku.

6. Úhrada členského příspěvku

Členský příspěvek je vždy platný pro příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek je splatný dopředu, a to vždy nejdéle do 30. září roku předcházejícího jeho platnosti.

V případě, kdy člen neuhradí členský příspěvek ve výše uvedeném termínu, vyzve se písemně k úhradě tohoto příspěvku v dodatečné lhůtě, která činí 60 dní od odeslání výzvy.

V tomto případě, kdy člen neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, nemá nárok na výhody plynoucí z členství ve spolku v následujícím roce.

7. Výhody plynoucí z členství ve spolku

K získání výhod z členství ve spolku pro příslušnou sezónu dle § 6 Stanov spolku, odst.1 písm. c., je u nově přijatých členů starších 18-ti let podmínkou tři roky členství. Na základě písemné žádosti může výbor spolku tuto dobu zkrátit u členů, kteří se aktivně podílejí na činnosti spolku (trenér, cvičitel, závodník, doprovod na závody, plnění Smlouvy o spolupráci apod.)

K získání výhod z členství ve spolku pro příslušnou sezónu je povinnost člena aktivně se podílet na činnosti spolku (trenér, cvičitel, závodník, doprovod na závody, doprovod na tréninky, výpomoc trenérům při trénincích a závodech především v zimním období, výpomoc při pořádání závodů, plnění Smlouvy o spolupráci se SKIPARKEM Červená Voda s.r.o., brigádnická činnost při údržbě útulku apod.). Pod pojmem plnění Smlouvy o spolupráci jde především o výpomoc SKIPARKU Červená Voda s.r.o a SKIPARKU Čenkovice s.r.o. při pořádání akcí a sportovních akcí v zimním a letním období definovaná ve Smlouvě o spolupráci po rozdělení SKI KLUBU Česká Třebová, z.s.

8. Bodová jízdenka

Při splnění výše uvedených povinnosti v článku 7. přísluší každému členovi možnost zakoupit zvýhodněné jízdné a to ve formě bodové jízdenky pro přepravní zařízení definovaná ve Smlouvě o spolupráci po rozdělení SKI KLUBU Česká Třebová, z.s. ze dne 29.8.2016, uzavřené mezi spolkem a spol. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. (dále jen "Smlouva o spolupráci").

8.1. Členům bude umožněno objednat si bodové jízdné v hodnotách 400,- Kč, 800,- Kč,

1.600,- Kč, 3.200,- Kč, 4.000,- Kč a nebo 4.800,- Kč. Takto objednané jízdné bude členovi odečítáno z bodové jízdenky v hodnotách uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci. Po skončení účetního období, v měsíčním intervalu bude příslušná částka za projeté jízdy členovi naúčtována..

8.2. Bodová jízdenka je vystavena na jméno příslušného člena. Tato bodová jízdenka je nepřenosná na jinou osobu.

8.3. V případě ztráty či odcizení bodové jízdenky je člen povinen tuto skutečnost ihned nahlásit na centrální pokladně v Čenkovicích, nebo v Červené Vodě, nebo výboru spolku. Následně bude tato bodová jízdenka zablokována. Členovi bude vystavena nová bodová jízdenka po uhrazení správního poplatku.

8.4. Přidělení bodových jízdenek pro příslušnou zimní sezónu schvaluje dle stanovených kritérií výbor klubu nejdéle do 10. listopadu příslušného kalendářního roku.

8.5. Stanovené období platnosti sezónních jízdenek je od 1. prosince příslušného kalendářního roku do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

8.6. Veškeré odpracované hodiny ve prospěch spolku se evidují v knize brigád, kterou vede místopředseda spolku, v záznamech ze závodu, v záznamech z tréninku v zimním období a v evidenčním záznamu v době letních tréninků, které vede předseda trenérské rady, nebo jím pověřený člen.

Do knih brigád se zapisují tyto údaje:

 den konání práce,

 druh práce,

 jméno člena konajícího práci,

 odpracovaná doba.

8.7. Kniha brigád spolku, záznamy ze závodu, záznamy z tréninku v zimním období a evidenční záznam z letních tréninků, jsou vždy po skončení příslušného období předloženy výboru k vyhodnocení do 30.září příslušného roku. Vše se archivuje v sídle spolku po dobu minimálně 5 let.

8.8. Výbor může odsouhlasit dětem a mládeži do 18-ti let při dostatečném množství finančních prostředků na základě 50-ti % celoroční docházky na tréninky, počínaje dnem 1.5. běžného roku a konče 30.3. následujícího roku a při účasti v alespoň 5-ti závodech ze seriálu LPV, APV, nebo POH proplacení jízdného při trénincích v částce do 500,- Kč.

9. Sankce

9.1 Poruší-li člen zásady pro disponování s bodovou jízdenkou uvedené v článku 8.2 bude toto považováno jako závažné porušení kázně a v souladu s ustanovením § 5 čl. 8 písm. a)

a c) Stanov spolku, bude člen ze spolku vyloučen. Tím není dotčen nárok spolku na náhradu škody, která spolku v důsledku porušení ustanovení Smlouvy o spolupráci vznikla.

9.2. V případě ztráty či odcizení bodové jízdenky je člen povinen tuto skutečnost ihned nahlásit na centrální pokladně v Čenkovicích, nebo v Červené Vodě, nebo výboru spolku. Poruší-li člen tuto zásadu uvedenou v článku 8.3. bude členovi sezónní jízdenka odebrána na celou sezónu.

10. Platnost a účinnost

Podmínky členství byly odsouhlaseny na členské schůzi dne 20.5.2017 s platností od 1.6.2017 a nahrazují Podmínky členství ze dne 2.6.2016.t...